Privacy

GO! basisschool De Fonkel hecht veel belang aan de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers die betrokkenen zijn bij de dagelijkse werking van de school. GO! basisschool De Fonkel verwerkt dan ook uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van zijn taken als school en doet dit steeds op rechtmatige en transparante basis.


WAAROM WIJ GEGEVENS VAN JOU VERWERKEN

GO! basisschool De Fonkel verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijke verplichtingen als onderwijsinstelling. Voorbeelden: we hebben jouw gegevens nodig om je in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om je te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs. Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld naam en adres van de ouder(s) of voogd(en) van de minderjarige leerling om hen te informeren.


GEGEVENS DIE WIJ VAN JOU VERWERKEN

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens verkrijgen we rechtstreeks van jou, je ouder(s) of voogd(en). Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, adres)
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit)
 • rijksregisternummer
 • stamboeknummer
 • gezinssamenstelling (o.a. naam van de moeder en vader, bijzonderheden over het huwelijk of de verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partner(s) of voogd(en).
 • Namen en geboortedata van broers en zussen, kinderen)
 • levensbeschouwelijke overtuiging
 • financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van betalingen)
 • studievoortgang en -begeleiding (schoolloopbaan, toets- en examenresultaten, beoordeling van de vooruitgang die je in je studies maakt)
 • gezondheidsgegevens (bv. allergieën, medicatiegebruik)
 • aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden)
 • problematische afwezigheden
 • orde- en tuchtmaatregelen
 • beeldmateriaal.


De school verwerkt op jouw verzoek (als je 16+ bent) of op dat van je ouder(s) of voogd(en) en mits uitdrukkelijke toestemming ook medische gegevens die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren.


HOE WIJ OMGAAN MET JOUW GEGEVENS

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan wij altijd uit van de wettelijke basisprincipes. We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis. We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij in dit privacyreglement noemen. We respecteren de bewaartermijnen en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig (gebaseerd op wettelijke bewaartermijnen en de regels opgelegd door het Archiefdecreet). We doen een maximale inspanning om de juistheid te garanderen en de vertrouwelijkheid en integriteit te beschermen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen (bv. beperken van de toegang, codering).Bij de uitvoering van onze opdrachten doen wij soms een beroep op derden, bv. leveranciers van leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen, zoals Smartschool, Informat en CODA. De school draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen overeenkomsten en een geheimhoudings-verklaring af. De school respecteert je privacy en zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen of verhuren aan derden. Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens door te geven aan bepaalde instanties, waaronder:

 • overheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs en Onderwijsinspectie
 • het GO! CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)
 • GO! scholengroep SCOOP (bv. in het kader van een beroepsprocedure n.a.v. een tuchtprocedure)
 • werkgever van de leerling-stagiair.


Omwille van organisatorische redenen worden bepaalde persoonsgegevens doorgegeven aan volgende instanties:

 • GO! scholengroep SCOOP (bv. bij vragen naar advies)


RECHTEN IN HET KADER VAN DE PRIVACYWETGEVING

Jij (16+), je ouder(s) of voogd(en) kunnen over de verwerking van persoonsgegevens een aantal rechten uitoefenen, met name:

 • inzage van persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • onjuiste gegevens laten verbeteren of aanvullen
 • gegevens laten verwijderen (bv. intrekking van de toestemming voor het gebruik van foto’s)
 • gegevens laten overdragen (bv. schoolwissel)
 • bezwaar uiten tegen de verwerking van gegevens
 • bezwaar uiten tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.


De directeur is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Voor het uitoefenen van je rechten kan je steeds terecht bij het aanspreekpunt informatieveiligheid op jouw school. Dit kan via een aangetekend schrijven of via het aanvraagformulier. Identificeer je hierbij voldoende duidelijk en preciseer zoveel als mogelijk op welke gegevens of welke specifieke verwerkingsactiviteiten jouw verzoek betrekking heeft.

Aanspreekpunt informatieveiligheid op GO! basisschool De Fonkel:
Naam: Ulla Wynants
E-mailadres:privacy@scoop.be
Adres: de Bavaylei 116, 1800 Vilvoorde

Wij zullen jouw vraag steeds onderzoeken. Toch zal het niet altijd mogelijk zijn om op je vraag in te gaan. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te wissen, zullen wij nagaan of dit mogelijk is. Bij deze afweging houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen. We zullen je steeds duidelijk schriftelijk (elektronisch) informeren, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden verlengen, maar ook hierover zullen we je informeren. Het verstrekken van de informatie of communicatie is in principe kosteloos tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Indien je het niet eens bent met ons antwoord op jouw verzoek, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


VRAGEN EN FEEDBACK
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je contact met ons opnemen:privacy@scoop.be.